Jos käytettynä Saksasta ostetussa autossa on vikoja, mitkä ovat ostajan oikeudet Saksassa? | Autoliitto

Käytetty auto ostetaan yritykseltä

Kun kuluttaja on ostanut ajoneuvon yritykseltä, on kyseessä ns. kulutustavaran kauppa (Verbrauchsgüterkauf). Virhevastuulain perusteella myyjäliike on kahden vuoden ajan vastuussa tuotteessa myyntihetkellä olleista virheistä. Käytettyjen autojen myynnissä virhevastuun saa rajata vain yhden vuoden pituiseksi. Jos virhe ilmenee autossa kuuden kuukauden sisällä kaupanteosta, voidaan olettaa virheen olleen autossa jo kaupantekohetkellä. Myyntiliikkeen vastuulla on todistaa toisin. Kuuden kuukauden jälkeen ostajan on pystyttävä todistamaan virheen olleen autossa jo sen luovutushetkellä.

Yritykseksi ei katsota vain käytettyjen autojen kauppaliikkeitä! Yrityksestä on kyse, jos itsenäisen ammatinharjoittaja myy ajoneuvonsa harjoittaessaan liiketoimintaansa. Esimerkiksi itsenäinen käsityöammatin harjoittaja, lääkäri, asianajaja tai arkkitehti voi myydä käytetyn ajoneuvonsa.

Viat eivät automaattisesti johda kaupan purkamiseen vaan myyjällä on oikeus korjata auto. Jos kaksi korjauskertaa ei auta, ostaja voi vaatia kaupan purkua tai kauppahinnan alentamista.

Auton ostajan on muistettava, että virhevastuulaki on voimassa vain, jos myyjänä on autoliike ja ostajana yksityishenkilö. Se ei ole voimassa kahden yrityksen tai kahden yksityishenkilön välisissä kaupoissa. Näin esimerkiksi autoliikkeen asiakkaan lukuun kauppaaman auton kohdalla virhevastuu ei ole voimassa. Jotkut liikkeet käyttävätkin tätä kauppatapaa kiertääkseen vastuutaan kaupan kohteen virheistä.

Kulutustavaraa koskevat kauppasäännökset ovat niin sitovia, ettei niitä pysty kiertämään. Laitonta on esimerkiksi käyttää välikäden myyjänä yksityishenkilöä, joka myy ajoneuvon jonkun yrityksen nimissä ja kirjaa kauppasopimukseen virhevastuun poissulkemislausekkeen.

Virhe vai kuluminen?

Ensin määritellään, onko todella kyse virheestä tuotteessa vai onko kyseessä normaali kuluminen.

Koska on ostettu käytetty ajoneuvo eikä uutta, on ostajan hyväksyttävä se tosiasia, että ajoneuvossa näkyy käytön jälkiä, eikä ostaja voi oitis vaatia virhevastuulain perusteella oikeuksiaan. Kyseessä ei yleensä ole tuotteessa oleva virhe silloin, kun havaitaan vain tavanomaisia kulumisen ja käytön jälkiä. Ongelmallisia tapauksia sen sijaan ovat kulutukselle alttiiden osien rikkoutumiset. Näiden osalta pitää jokaisessa tapauksessa erikseen hankkia yleensä asiantuntijan lausunto ja tutkia, onko kyseessä virhe vai kuluminen. Rajanveto on tehtävä yksittäistapausten perusteella, eikä yleisiä suuntaviivoja voi antaa.

Kulutukselle alttiita osia katsotaan olevan:
- pakoputkisto (pakoputki sekä äänenvaimennin)
- sytytystulpat
- kytkin
- jarrulevyt, jarruhihnat, jarrupalat
- akut
- renkaat
- lamput
- tuulilasinpyyhkijät

Toinen osien ryhmittely koskee sellaisia osia, joille niiden valmistaja antaa tietyt huolto- tai vaihtovälit. Tällaisia osia voivat olla:
- suodattimet
- hammashihnat ja hihnojen kiristimet
- vesipumput
- sytytystulpat
Jos ajoneuvon omistaja on noudattanut ohjeiden mukaisia huolto- ja vaihtovälejä, mutta osa menee silti rikki, voi omistajalla olla oikeutus vaatia korjausta virhevastuun perusteella.

ADAC on koonnut saksalaisten tuomioistuimien päätöksiä siitä, onko kyseessä ollut normaali kuluminen vai virhe tuotteessa: https://www.adac.de/-/media/adac/pdf/jze/mangel-verschleiss-liste.pdf

Virhevastuun kannalta on tärkeää, että virheestä ilmoitetaan myyjälle viipymättä. Myyjälle on annettava tilaisuus korjata virhe - vähintään kaksi kertaa. Mikäli korjauttaa itse ajoneuvon jollain muulla korjaamolla, ei voi esittää myyjälle mitään vaatimuksia, paitsi jo myyjä on etukäteen antanut korjauksiin (mieluiten kirjallisen) luvan. Sitä paitsi liian hätäisen korjauttamisen tuloksena saattavat tärkeät todisteet kadota. Tämän jälkeen on mahdotonta enää selvittää tai todistaa, mistä syystä vika alun perin aiheutui.

Mitkä ovat yksityishenkilön vastuut, kun hän myy käytetyn auton?

Yksityishenkilöiden välistä kauppaa varten on olemassa kauppakirjalomakkeita, joihin on valmiiksi kirjattu virhevastuun poissulkeminen – yksityisen myyjän oikeussuojan takaamiseksi (esimerkkinä ADAC:n laatima kauppakirjalomake).

Jos myyjä kirjaa käsin kauppasopimukseen virhevastuun poiston, pitäisi se laatia seuraavaa sanamuotoilua käyttäen:
„Ajoneuvo myydään virhevastuu poissulkien.“ (Siis ilman virhevastuuta.)

Silloin, kun kauppasopimukseen on kirjattu virhevastuun poissulkemislauseke, vastaa yksityishenkilö myyjänä vain nimenomaisesti erikseen lupaamistaan seikoista, tai jos voidaan todistaa hänen toimineen petos mielessään.

Voiko yksityishenkilöltä vaatia mitään, jos tämä on sulkenut pois virhevastuun kauppakirjassa?

Jos yksityinen myyjä on kirjannut kauppasopimukseen lauseen, jonka mukaan hän sulkee pois virhevastuun, mutta on toisaalta kirjannut sopimukseen jonkin lupauksen, vastaa hän tällaisesta lupauksestaan. Myyjän antama takuulupaus on silloin olemassa, kun hän nimenomaisesti on määritellyt tietyn ominaisuuden olemassaolon ja antanut takuunsa sille, että jos tuo ominaisuus puuttuu tai on virheellinen, hän vastaa seurauksista. On vaikeaa tulkita, millaiset sanakäänteet kauppasopimuksissa todella tarkoittavat myyjän antamaa takuuta, vai onko kyseessä vain yleisluontoinen myytävän tuotteen kehuminen (esimerkiksi ”Auto 100 % kunnossa.”) Voidaan tulkita jopa niin, että myynti-ilmoituksissa annetut tiedot tai kaupassa myyntilappuihin merkityt tiedot olisivat merkki myyjän antamasta takuusta. Oikeuden antamista tuomioista ei saa apua tähän asiaan, sillä jokainen tapaus ratkaistaan yksilöllisesti.

Edellä mainitun lisäksi myyjä vastaa petosmielessä kertomatta jättämistään virheistä. Petollisuudesta on kyse, kun myyjä on tietoinen ajoneuvossa olevasta virheestä tai kun hän olettaa ajoneuvossa olevan virheen, mutta ei kerro siitä ostajalle mitään. Toisaalta huomioon on otettava se, että ostajan pitää pystyä todistamaan, että autossa on virhe ja että myyjä on tiennyt tästä virheestä. Tällaista on erittäin vaikea todistaa.
Myyjän on kerrottava ostajalle kaikki tiedossaan olevat olennaiset virheet (esimerkiksi onnettomuusvahingot) ilman, että ostaja kysyy näitä.

Virhevastuu vai takuu?

Virhevastuu on lakisääteinen mutta takuu on vapaaehtoinen. Usein käytetyillekin autoilla tarjotaan takuuta, joko kauppahintaan sisältyen tai lisämaksua vastaan. Takuu ei poista eikä rajoita lakisääteisen virhevastuun sisältöä. Takuuseen sisältyvät korjaukset eivät usein kata kaikkia kuluja ja usein takuu koskee vain tiettyjä auton osia. Takuuseen liittyy usein omavastuu. Takuu ei yleensä sisällä mahdollisuutta purkaa kauppa tai vaatia kauppahinnan alennusta. Takuuehdot kannattaa lukea tosi tarkasti, sillä niihin on kirjattu takuun voimassaoloaika sekä vaatimukset, joita pitää noudattaa (esimerkiksi vuotuiset huoltotoimet), jotta takuu pysyy voimassa.

Jotkut autokauppiaat hylkäävät ostajan virhevastuuvaatimuksen sanoen, että asia pitää hoitaa auton takuusta. Mutta asiakkaalla on oikeus lakisääteisiin oikeuksiin eikä käytetyn auton takuu vaikuta niihin eikä rajoita niitä.